Stenen stapelen
Ontkiemen

Bouw mee!

Bouwt u ook mee aan het Kairos College?

De vrijeschoolbeweging is enorm groeiende, ook in dit jaar waarin het Waldorf onderwijs honderd jaar bestaat. In Amsterdam is in de periode 2012-2018 het aantal vrijescholen onderbouw toegenomen van twee tot zes. Maar dat wil nog niet zeggen dat het makkelijk is, soms gaat het echt tegen de verdrukking in.

Een groep gedreven vrijeschool-enthousiasten werkt al sinds 2014 aan de start van het Kairos College; om aan de groeiende vraag te voldoen, zowel nu als in de toekomst én ook een vrijeschool opnieuw vorm te geven vanuit de inhoud. Door ongunstige wetgeving is het helaas niet mogelijk om een nieuwe VO school te stichten. Daarom start het Kairos College noodgedwongen in eerste instantie zonder overheidsfinanciering.

Zodra de wet is gewijzigd, in september 2019, doen we een aanvraag voor overheidsfinanciering bij het Ministerie van OCW.  Door deze komende wetswijziging kan de school dan met ouderverklaringen aantonen dat deze is gewenst door ouders. We vinden het wel heel belangrijk dat de school ècht toegankelijk is voor álle leerlingen. De ouderbijdrage blijft dus laag, gelijk aan het richtbedrag dat de meeste middelbare vrijescholen hanteren: ca. €500 per jaar en naar draagkracht. Daarom zoekt het Kairos College donateurs, fondsen en mecenassen om de eerste twee à drie jaar te overbruggen.

Kosten

De school heeft in de oprichtingsfase ontwikkelkosten en startkapitaal nodig. De ontwikkelkosten worden gebruikt voor organisatie, voorbereiding van het curriculum en PR voor de school. Het startkapitaal is nodig om de kosten voor de eerste jaren te ondervangen.

We rekenen €125.000 per schoolklas voor leraren en leermiddelen. Ervan uitgaande dat we maximaal 3 jaar moeten overbruggen tot er staatsfinanciering binnenkomt, hebben we dus €375.000 nodig. Dit bedrag wordt verzameld door middel van schenkingen, fondsenwerving en geldinzamelacties. 

Bouw mee aan de toekomst!

 • Ontwikkelkosten: €60.000. Dit bedrag is bijeengebracht door giften van Peten, van de Iona Stichting en bijdragen van VSVONH en grotendeels besteed aan de lopende kosten vanaf 2014.
 • Startkapitaal: €375.000. Wordt verzameld middels schenkingen, fondsenwerving en geldinzamelacties.

Helpt u mee? 


Word peet!

Als peet ondersteunt u voor vijf jaar het Kairos College in oprichting middels een periodieke schenking aan Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos. De stichting heeft een ANBI-status en bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Uw periodieke gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. 

Hoe word ik Peet?

 • Download de overeenkomst periodieke gift in geld en stuur deze, na invullen en ondertekening, op naar Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos.

 • U stuurt zowel het exemplaar voor de schenker als dat voor de ontvanger op. Noteer s.v.p. ook uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden.  

 • De stichting zal dan het exemplaar voor de schenker ondertekend naar u terugsturen.

 • Als beide partijen (de schenker en de stichting) de overeenkomst hebben ondertekend is deze rechtsgeldig

 • Beide partijen behouden een exemplaar van de overeenkomst voor eigen administratie.

 • Mocht het Kairos College ondanks alle inspanningen niet starten, dan zal het restbedrag naar rato aan de schenkers worden geretourneerd of, na overleg en met toestemming van de individuele schenkers, voor overeenkomstige projecten in lijn met het oorspronkelijke doel worden ingezet.

 • U kunt ook uw Peet-aanmelding per e-mail sturen naar de heer Hans van der Pol via: vriendenvan@kairoscollege.nl, met als onderwerp van de e-mail 'aanmelding schenkingsakte'. Graag uw postadres vermelden in het bericht. U ontvangt dan per post de overeenkomst in tweevoud, met het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de stichting.

Heeft u nog vragen? In deze folder staat de procedure periodiek schenken uitgeschreven. Download de Petenfolder of neem contact op met de stichting: vriendenvan@kairoscollege.nl.

Stuurt u de folder ook door aan andere geinteresseerden?

 

Voorbeeld periodiek schenken
Voorbeeld periodiek schenken

Eenmalig schenken.

U kunt het Kairos College in oprichting ook steunen met een eenmalige gift. Ieder bedrag is welkom!

Eenmalige gift:

Maak uw gift over op het IBAN-nummer: NL 09 TRIO 0390 1015 75 ten name van Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, onder vermelding van: uw naam, uw e-mailadres, ‘schenking startkapitaal'. Een eenmalige gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar, maar hiervoor gelden een drempel en een maximum. Meer info is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Comité van Aanbeveling

 • Yoeri Albrecht
 • Arpad Gerecsey
 • Aus Greidanus
 • Mark Mieras
 • Claartje Wijnbergh
 • Duncan Stutterheim
 • Lisette Thooft

Dank, besteding en ANBI status:

 • Wij stellen uw gift zeer op prijs en vermelden graag alle namen van onze ondersteuners op een speciale pagina op deze website. Indien niet gewenst, plaats dan ‘anoniem’ achter uw naam.
 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos werkt op vrijwillige basis, alle donaties komen ten goede aan de Initiatiefgroep Kairos College.
 • Wist u dat giften kunnen worden afgetrokken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting? De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos heeft een ANBI-status. Neem contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor giftenaftrek.

Contact

Vragen over doneren, ANBI-status e.d. stelt u via de stichting: vriendenvan@kairoscollege.nl.

Kikkers en Jam

Christine Cornelius verkoopt zelfgemaakte jam, chutney's en sappen, en ook handgemaakte kikkers ten bate van het Kairos College in oprichting. In 2017 heeft ze zo maar liefst €1881,- en in 2018 t/m nov €2028,50 opgehaald! Heeft u interesse in de kikkers of jammen, stuurt u dan graag een mail naar info@kairoscollege.nl

Jam
jam
Kikkers
kikkers

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt onze initiatiefgroep op organisatorisch en zakelijk vlak. Zo heeft de stichting alle donaties en de fondsenwerving voor het Kairos College onder haar hoede.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos wordt gevormd door:

 • Willem Renes, voorzitter
 • Liselotte Linthorst, secretaris
 • Hans van der Pol, penningmeester.

Met steun van Cristian Römer en Sietske van der Pol

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • De Stichting heeft een ANBI- status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Contact

 • email: vriendenvan@kairoscollege.nl
 • adres: Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, per adres: Langbroekerdijk B 38, 3947 BB Langbroek
 • telefoonnummer penningmeester: 06 54 28 22 24

Gegevens

 • IBAN: NL 09 TRIO 0390 1015 75, ten name van Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
 • ANBI-status:
 • KvK-nummer: 64615138
 • RSIN: 855744649

Doelstellingen

 • Het ondersteunen en organiseren van initiatieven met als doel de oprichting van een vrijeschool voor voortgezet onderwijs met de naam Kairos College, inclusief het organiseren van bijdragen van de daarbij betrokkenen, zoals leerlingen, ouders, gemeente, instellingen en regionale organisaties.
 • Het blijvend ondersteunen van het Kairos College en Vrijeschool Kairos in Amsterdam-Noord.

Beleid

 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos werkt in nauwe samenwerking met de Initiatiefgroep Kairos College in oprichting.
 • De bovengenoemde initiatiefgroep is gestart vanuit de ouderinitiatiefgroep van basisschool Vrijeschool Kairos, met als doel een middelbare vrijeschool op te richten in Amsterdam-Noord, om op die manier een doorlopende leerlijn te creëren van basisschool Vrijeschool Kairos naar het Kairos College. De initiatiefgroep richt zich op de uitvoerende taken: het onderhouden van contacten met de gemeente Amsterdam, schoolbesturen en andere betrokken organisaties, het uitwerken van het curriculum en een docentenopleiding, het uitwerken van de organisatiestructuur en alle bijkomende zaken bij de start van een school.
 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt de taken van de initiatiefgroep, zowel door het werven van fondsen als het vinden van partners die het proces van de totstandkoming van Kairos College kunnen bevorderen.
 • De Stichting onderhoudt contact met de achterban van het initiatief Kairos College in oprichting, door belangstellenden op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om financieel (of anderszins) bij te dragen. De communicatie verloopt in nauw contact met de initiatiefgroep en is daar waar mogelijk gekoppeld aan nieuwsberichten of mailing van de initiatiefgroep.

Jaarverslag en jaarrekening

 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos is opgericht op 24 november 2015, jaarverslagen en jaarrekeningen zijn op te vragen bij het bestuur.