Stenen stapelen
Ontkiemen

Bouw mee!

Bouwt u ook mee aan het Kairos College?

Bouw mee aan de toekomst! Samen zorgen we voor:

 • vernieuwend, veelzijdig en ontwikkelingsgericht onderwijs 
 • een vervolg op basisschool Vrijeschool Kairos
 • meer Waldorf onderwijs is de regio Amsterdam/Noord Holland

Oprichtingskosten en startkapitaal. De school heeft in de oprichtingsfase ontwikkelkosten en startkapitaal nodig. De ontwikkelkosten worden gebruikt voor organisatie, voorbereiding van het curriculum en PR voor de school. Het startkapitaal is nodig om in de eerste jaren de zogenaamde ‘voorfinanciering’ te ondervangen. De bekostiging vanuit het Rijk wordt namelijk pas ieder schooljaar per januari aangepast op de groei van de school, waardoor een school in een periode van start of groei een tekort op de begroting krijgt. Uw geld zal dus worden gebruikt om in de eerste jaren een deel van de personele lasten te dragen en leermiddelen te kunnen aanschaffen.

In totaal is €60.000,- nodig om de ontwikkelkosten te dekken, en daarnaast nog eens €350.000,- als startkapitaal voor de eerste 3 jaren van de school. We verzamelen deze bedragen door middel van schenkingen, fondsenwerving en geldinzamelacties.

Hoe kan ik schenken?

U kunt het Kairos College in oprichting steunen met een gift of door Peet te worden. Ieder bedrag is welkom!

Eenmalige gift:

Maak uw gift over op het IBAN-nummer: NL 09 TRIO 0390 1015 75 ten name van Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, onder vermelding van: uw naam, uw e-mailadres, ‘schenking startkapitaal'. Een eenmalige gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar, maar hiervoor gelden een drempel en een maximum. Meer info is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Peet worden

Als peet ondersteunt u voor vijf jaar het Kairos College in oprichting middels een periodieke schenking aan Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos. De stichting heeft een ANBI-status en bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Uw periodieke gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. In de folder staat een tabel met voorbeeldbedragen van gift en belastingteruggaaf.

 

Voorbeeld periodiek schenken
Voorbeeld periodiek schenken

Hoe word ik Peet?

 • Download de overeenkomst periodieke gift in geld en stuur deze, na invullen en ondertekening, op naar Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos.

 • U stuurt zowel het exemplaar voor de schenker als dat voor de ontvanger op. Noteer s.v.p. ook uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden.  

 • De stichting zal dan het exemplaar voor de schenker ondertekend naar u terugsturen.

 • Als beide partijen (de schenker en de stichting) de overeenkomst hebben ondertekend is deze rechtsgeldig

 • Beide partijen behouden een exemplaar van de overeenkomst voor eigen administratie.

 • Mocht het Kairos College ondanks alle inspanningen niet starten, dan zal het restbedrag naar rato aan de schenkers worden geretourneerd of, na overleg en met toestemming van de individuele schenkers, voor overeenkomstige projecten in lijn met het oorspronkelijke doel worden ingezet.

 • U kunt ook uw Peet-aanmelding per e-mail sturen naar de heer Hans van der Pol via: vriendenvan@kairoscollege.nl, met als onderwerp van de e-mail 'aanmelding schenkingsakte'. Graag uw postadres vermelden in het bericht. U ontvangt dan per post de overeenkomst in tweevoud, met het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de stichting.

Heeft u nog vragen? Download de folder of neem contact op met de stichting: vriendenvan@kairoscollege.nl.

Comité van Aanbeveling

 • Yoeri Albrecht
 • Arpad Gerecsey
 • Aus Greidanus
 • Mark Mieras
 • Claartje Wijnbergh
 • Duncan Stutterheim
 • Lisette Thooft

Dank, besteding en ANBI status:

 • Wij stellen uw gift zeer op prijs en vermelden graag alle namen van onze ondersteuners op een speciale pagina op deze website. Indien niet gewenst, plaats dan ‘anoniem’ achter uw naam.
 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos werkt op vrijwillige basis, alle donaties komen ten goede aan de Initiatiefgroep Kairos College.
 • Wist u dat giften kunnen worden afgetrokken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting? De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos heeft een ANBI-status. Neem contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor giftenaftrek.

Contact

Vragen over doneren of bijvoorbeeld ANBI-status stelt u via de stichting: vriendenvan@kairoscollege.nl.

 

Kikkers en Jam

Christine Cornelius verkoopt zelfgemaakte jam, chutney's en sappen, en ook handgemaakte kikkers ten bate van het Kairos College in oprichting. In 2017 heeft ze zo maar liefst 1.724,50 opgehaald! Heeft u interesse in de kikkers of jammen, stuurt u dan graag een mail naar info@kairoscollege.nl

Jam
jam
Kikkers
kikkers

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt onze initiatiefgroep op organisatorisch en zakelijk vlak. Zo heeft de stichting alle donaties en de fondsenwerving voor het Kairos College onder haar hoede.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos wordt gevormd door:

 • Willem Renes, voorzitter
 • Liselotte Linthorst, secretaris
 • Hans van der Pol, penningmeester.

Met steun van Cristian Römer en Sietske van der Pol

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • De Stichting heeft een ANBI- status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Contact

 • email: vriendenvan@kairoscollege.nl
 • adres: Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, per adres: Langbroekerdijk B 38, 3947 BB Langbroek
 • telefoonnummer penningmeester: 06 54 28 22 24

Gegevens

 • IBAN: NL 09 TRIO 0390 1015 75, ten name van Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
 • ANBI-status:
 • KvK-nummer: 64615138
 • RSIN: 855744649

Doelstellingen

 • Het ondersteunen en organiseren van initiatieven met als doel de oprichting van een vrijeschool voor voortgezet onderwijs met de naam Kairos College, inclusief het organiseren van bijdragen van de daarbij betrokkenen, zoals leerlingen, ouders, gemeente, instellingen en regionale organisaties.
 • Het blijvend ondersteunen van het Kairos College en Vrijeschool Kairos in Amsterdam-Noord.

Beleid

 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos werkt in nauwe samenwerking met de Initiatiefgroep Kairos College in oprichting.
 • De bovengenoemde initiatiefgroep is gestart vanuit de ouderinitiatiefgroep van basisschool Vrijeschool Kairos, met als doel een middelbare vrijeschool op te richten in Amsterdam-Noord, om op die manier een doorlopende leerlijn te creëren van basisschool Vrijeschool Kairos naar het Kairos College. De initiatiefgroep richt zich op de uitvoerende taken: het onderhouden van contacten met de gemeente Amsterdam, schoolbesturen en andere betrokken organisaties, het uitwerken van het curriculum en een docentenopleiding, het uitwerken van de organisatiestructuur en alle bijkomende zaken bij de start van een school.
 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt de taken van de initiatiefgroep, zowel door het werven van fondsen als het vinden van partners die het proces van de totstandkoming van Kairos College kunnen bevorderen.
 • De Stichting onderhoudt contact met de achterban van het initiatief Kairos College in oprichting, door belangstellenden op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om financieel (of anderszins) bij te dragen. De communicatie verloopt in nauw contact met de initiatiefgroep en is daar waar mogelijk gekoppeld aan nieuwsberichten of mailing van de initiatiefgroep.

Jaarverslag en jaarrekening

 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos is opgericht op 24 november 2015, jaarverslagen en jaarrekeningen zijn op te vragen bij het bestuur.